Impact Investeringen

Impact Investeringen

02 november 2022 | 5 min. leestijd

Eind 2021 heeft a.s.r. nieuwe verscherpte doelstellingen geformuleerd, en één daarvan was gerelateerd aan de impact investeringen. Uiterlijk in het jaar 2024 moet de omvang aan impact investeringen EUR 4,5 miljard bedragen. Deze doelstelling heeft betrekking op de intern beheerde a.s.r. beleggingsportefeuille voor Eigen Rekening, en wordt uitgevoerd door de business lines ‘Vermogensbeheer’, ‘Vastgoed’ en ‘Hypotheken’.

Impact investering of investering met impact?

Elke organisatie creëert in verschillende mate een bepaalde positieve impact en/of negatieve impact, zowel financieel als maatschappelijk. Zo schept online shoppingbedrijf Amazon werkgelegenheid en zorgt het ervoor dat consumenten producten tegen de laagste kosten zo snel mogelijk krijgen geleverd. Beide aspecten zijn een voorbeeld van positieve impact, echter blijft het bij het classificeren van een impact investering belangrijk om het volledige plaatje in beeld te brengen. Zo blijkt dat werknemers van Amazon vaak onder bijzonder hoge werkdruk moeten werken en dat er soms zelfs geen tijd is voor een toiletpauze. Ook leidt de enorme schaalvergroting van Amazon’s activiteiten tot een monopolie positie en het faillissement van kleinere leveranciers. Vanuit die optiek kunnen we niet stellen dat Amazon een impact investering is, maar dat er op bepaalde punten positieve impact wordt bereikt en op andere thema’s niet of zelfs negatief. Met Amazon zijn we op dit moment daarom ook in gesprek om deze punten te adresseren.  

Gelukkig zijn er voldoende methodieken om impact investeringen te definiëren. De meest gebruikte definitie is die van het Global Impact Investment Network (GIIN): ‘Investeringen met de intentie om naast een financieel rendement positieve, meetbare sociale en/of ecologische impact te genereren’. Deze methodiek vormt ook bij a.s.r. de basis voor ons impact framework, wij hanteren de volgende uitgangspunten:

  • Intentionaliteit: de investering moet de intentie hebben om een positieve sociale of ecologische impact te genereren;
  • Meetbaarheid: de sociale en ecologische prestaties en voortgang van de investeringen moeten kunnen worden gemeten en gerapporteerd, dit garandeert transparantie en verantwoording;

Bij a.s.r. maken we bovendien gebruik van de UN PRI Market Map, ontwikkeld door de UN PRI (Principles for Responsible Investments) in samenwerking met belangrijke stakeholders die een praktische link legt tussen de soms moeilijk te kwantificeren ambities van de SDG’s en investeringsmogelijkheden met een ‘real world’ impact. De Market Map beschrijft welk aandeel van de opbrengsten van een bedrijf (wat kan oplopen tot 70% van de output) richting een van de tien impact thema’s moet gaan. Denk hierbij aan onderwerpen als hernieuwbare energie, duurzame landbouw of bosbouw, educatie en gezondheid.

Koppeling met de SDGs

De Verenigde Naties heeft voor de periode 2015-2030 een ontwikkelingsagenda opgesteld welke is vertaald naar 17 verschillende doelen, de zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s). De UN PRI ziet de SDG’s als een van de methodes om invulling te geven aan impact investeren. De SDG’s zijn daarom gekoppeld aan de onderliggende thema’s en wordt er een onderscheid gemaakt tussen ecologische en sociale aspecten.

Binnen a.s.r. werken wij ook intensief met de SDG’s, zo houdt ons beoordelingsproces voor impact investeringen in dat er een koppeling gemaakt dient te worden op welke SDG(‘s) de impact betrekking heeft. Hier dienen eveneens de meetbaarheid en wijze van monitoring te worden beoordeeld. Op dit moment heeft onze impact portefeuille het meeste raakvlak met de SDG’s 3 (Good Health and Well-Being), 7 (Affordable and Clean Energy) en 13 (Climate Action). Enkele voorbeelden van impact indicatoren die daaruit voort komen zijn het aantal MWh geproduceerde groene energie, het aantal nieuwe/betere medicijnen voor potentiële patiënten en de hoeveelheid vermeden ton CO2-equivalent emissies. Een andere categorie van impact is onze investering in een Ecuadoraanse social housing bond, waarmee wij over het jaar 2021 hebben bijgedragen aan de oplevering van ruim 2300 woningen voor de lagere inkomensgroepen. Zo blijkt maar weer dat de definitie van impact investering bijzonder breed kan zijn .

Impact Portefeuille a.s.r.

De impact portefeuille van a.s.r. bedraagt momenteel meer dan 2,5 miljard en bestaat uit veel verschillende investeringen. Om een beter inzicht te krijgen in de bedrijven in onze impact portefeuille hebben we enkele voorbeelden uitgelicht:

Als een voormalige olie- en gas producten is het Deense Orsted een opvallende naam binnen de portefeuille. Sinds 2019 is Orsted de meest duurzame energieproducent ter wereld en ontwikkelt, bouwt en exploiteert windparken op zee en land, zonneparken, energieopslagfaciliteiten en installaties voor hernieuwbare waterstof. Daarnaast heeft het bedrijf zich ten doel gesteld om per 2030 een netto-positieve impact op de biodiversiteit te hebben.   

Via onze private equity investering in Rubio Impact Ventures investeren we in kleinere bedrijven met een hoger risicoprofiel, vaak start-ups. Een van deze bedrijven is het Spaanse Novameat. Aangezien de vleesindustrie meer dan 15% van de wereldwijde broeikasgassen voor haar rekening neemt zet dit bedrijf zich in voor de productie van plant-based producten, waar de textuur en smaak van vlees zo identiek mogelijk wordt gehouden. Inmiddels produceren ze al veganistische steaks, medaillons en kippenborst.

Een andere investering binnen de portefeuille zijn de fondsen van EQT Life Sciences. Deze fondsen  selecteren investeringsmogelijkheden welke kunnen bijdragen aan een gezondere samenleving, via nieuwe medicijnen of medische apparatuur, tegen lagere kosten. Demografische trends als ouderdom en stijgende welvaart leiden tot een grotere vraag naar betere medicatie, meer tijdige diagnoses en snellere behandelingen. Middels de vele verschillende onderliggende investeringen dragen deze fondsen positief bij aan de algemene gezondheid.

Wil je op de hoogte blijven van onze impact investeringen? In onze periodieke ESG Kwartaalrapportage beschrijven we nieuwe impact investeringen en andere ontwikkelingen op gebied van klimaat, mensenrechten en governance.

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op