Van Big Pharma naar Big Market

Van Big Pharma naar Big Market

19 september 2019 | 5 min. leestijd

Big Pharma staat al een tijd niet in een gunstig daglicht. De farmaceutische industrie is steeds vaker in opspraak, onder meer door de hoge medicijnprijzen die ze hanteren. Wie alleen naar die berichten luistert, zou kunnen overwegen om niet te investeren in deze industrie. Wij investeren wel in de farmaceutische industrie en zien ook de positieve impact.

"De gezondheidszorg en farmaceutische industrie maken grotere stappen dan ooit met innovaties en nieuwe medicijnen"

Raquel Criado Larrea Hoofd Sustainable Investments

De impact van duurzaam investeren in de farmaceutische industrie

De gezondheidszorg en farmaceutische industrie maken grotere stappen dan ooit met innovaties en nieuwe medicijnen. Steeds beter zijn we in staat om mensen te genezen. De farmaceutische industrie speelt een essentiële rol in de ontwikkeling, productie en distributie van geneesmiddelen. Tegelijk komen farmaceutische bedrijven steeds vaker in opspraak, onder meer door de hoge medicijnprijzen die ze hanteren. Recentelijk publiceerde minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een artikel in de Volkskrant waarin hij farmaceuten oproept hun maatschappelijke rol te pakken en de transparantie over de opbouw van hun prijzen te vergroten.

Orphan drugs

Bij a.s.r. begrijpen we de gevoeligheid rond de hoge prijzen van medicijnen die voor een kleine groep gebruikers worden ontwikkeld. Deze zogenoemde ‘orphan drugs’ (weesgeneesmiddelen) zijn medicijnen voor zeldzame ziekten. Wij willen dat ook deze, werkende, medicijnen voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar zijn; voor onze klanten en voor Nederlanders in het algemeen. Tegelijk zien we dat de ontwikkeling en het op de markt brengen van zo’n orphan drug erg kostbaar is. De ontwikkeling van nieuwe medicijnen wordt namelijk gefinancierd door de opbrengsten van succesvolle medicijnen.

Duurzame belegger

Als belegger nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de investeringen die wij doen. Dat doen we op een aantal manieren. Allereerst met de selectie van onze investeringen. Hierbij screenen we alle bedrijven op hun ESG-prestatie (Environment, Social, Governance). Criteria als veiligheid, corruptie, duidelijke patiënteninformatie en een verantwoorde productieketen wegen naast de toegang tot medicijnen het zwaarst. Bedrijven die niet voldoen aan onze minimumeisen, sluiten we uit van ons beleggingsuniversum. Vervolgens benutten wij onze rol als aandeelhouder door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en door in gesprek te gaan met bedrijven. Dit noemen we engagement. En ten slotte kiezen we ervoor om waar mogelijk nadrukkelijk te kiezen voor bedrijven en overheden die een positieve impact hebben op de wereld: onze impactinvesteringen .

Engagement met de farmaceutische industrie

Prijsvorming en hoge marges vinden we bij a.s.r. geen grond voor uitsluiting, in tegenstelling tot wapens, kinderarbeid en tabak bijvoorbeeld. Wij vinden namelijk dat de discussie over deze onderwerpen juist gevoerd moet en kan worden met de farmaceutische bedrijven zelf. Via een actief engagement tussen belegger en bestuur. Een voorbeeld daarvan is onze belegging in Novartis. Dit bedrijf wordt in verschillende landen beschuldigd van corruptie en ligt onder vuur vanwege hoge medicijnprijzen. Wij zijn echter met ze in gesprek gegaan waarbij we onder meer als doel hebben om een zodanig beleid en management te realiseren dat in de toekomst controverses worden voorkomen. Elke zes maanden rapporteren wij over de voortgang van deze gesprekken.

Lobbypraktijken en onethisch verkoopgedrag

In 2018 heeft a.s.r. de Access to Medicine Index ondertekend: een initiatief waarbij onderzoek wordt gedaan naar de grootste farmaceutische bedrijven op de toegankelijkheid van medicijnen. Samen met Access to Medicine en andere aangesloten investeerders gaan we de komende jaren met de negentien grootste farmaceutische bedrijven in gesprek om de toegankelijkheid van medicijnen te vergroten. Access to Medicine volgt al tien jaar de voortgang van farmaceuten en de resultaten hiervan vormen de basis voor de dialoog. Een aantal bedrijven maken goede stappen op het gebied van beschikbaarheid van medicijnen in lage-inkomenslanden. Tegelijkertijd valt er nog verbetering te behalen op onderwerpen als bonussen die onethisch verkoopgedrag stimuleren en transparantie over lobbypraktijken.

a.s.r.: koploper in duurzame investeringen in de farmaceutische sector

De Eerlijke Verzekeringswijzer heeft in 2019 een nieuwe studie gepubliceerd waarin a.s.r. wordt genoemd als koploper in duurzame investeringen in de farmaceutische sector. In die studie is gekeken of de farmabedrijven waarin wordt geïnvesteerd door Nederlandse verzekeraars, betaalbare prijzen hanteren voor geneesmiddelen en of zij eerlijk belasting betalen. a.s.r. komt als koploper naar voren op alle vier de criteria; het gedrag van de farmabedrijven waarin wij beleggen, de transparantie van de eigen beleggingen en engagements en de mate waarin a.s.r. belegt in farmaceutische bedrijven die goed scoren op de Access to Medicine Index.

Goede medicijnen toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen, daar zetten wij ons voor in

Een keuze om ergens wel of niet in te beleggen, wordt nooit makkelijk genomen. En dus ook de keuze om te beleggen in de farmaceutische industrie niet. Maar door zorgvuldig en nauwkeurig onze criteria te blijven hanteren, transparant te zijn in onze keuzes en resultaten en steeds opnieuw vanuit onze rol als zorgverzekeraar en investeerder de gesprekken aan te gaan met de farmaceuten, willen we een essentiële bijdrage leveren aan een markt waarin goede medicijnen voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk zijn.

  • Duurzaam

Auteur

Dit is een foto van Raquel Criado Larrea.

Raquel Criado Larrea

Hoofd Sustainable Investments

Raquel is verantwoordelijk voor beleid en implementatie van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen van ASR Nederland.

Neem contact op