Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de website wordt geadviseerd periodiek deze voorwaarden op wijzigingen na te gaan.


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van a.s.r. vermogensbeheer ("a.s.r."), alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").


Informatie en aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte Informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De Informatie is ook niet bedoeld om enig persoon of instantie aan te zetten tot het kopen of verkopen van enig financieel product, waaronder rechten van deelneming in een beleggingsfonds, of tot het afnemen van enige dienst van a.s.r. vermogensbeheer, noch is de Informatie bedoeld als basis voor een beleggingsbeslissing.

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. a.s.r. is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid van gebruik) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van a.s.r. a.s.r. is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.


Links met andere websites

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. a.s.r. is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Ons Cookiebeleid en Privacy Statement zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.


Bescherming persoonsgegevens

De verzameling en verwerking van persoonsgegevens via deze website is onderwerp van onze Privacy Statement en Cookiebeleid.


Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij a.s.r.
Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van a.s.r. in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van a.s.r. en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van a.s.r.

a.s.r. vermogensbeheer en a.s.r. de nederlandse vermogensbeheerders zijn beide een geregistreerd merk van ASR Nederland N.V.


Nietigheid

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.


Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacy Statement en Cookiebeleid zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden en onze Privacy Statement en Cookiebeleid ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland.