Aandelen: impact portefeuille

Aandelen: impact portefeuille

14 september 2023 | 4 min. leestijd

a.s.r. Nederland heeft de ambitie om het aantal impact beleggingen voor haar eigen boek substantieel te vergroten richting 2024. ‘Impact beleggen’ onderscheidt zich door de intentie om naast een marktconform financieel rendement ook positieve impact te genereren op een duurzame toekomst voor mens en planeet.

Impact Portefeuille

Gekozen wordt voor bedrijven die met hun producten, diensten, technologie of infrastructuur een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van een of meerdere problemen op sociaal- en milieugebied. Dit wordt onder andere gerealiseerd door te beleggen in aandelen die een meetbare en positieve impact realiseren op ecologisch en sociaal gebied en die daardoor als duurzame belegging zijn aan te merken. Het aandelenteam van a.s.r. vermogensbeheer is al vanaf 2019 met succes actief bezig met de impactportefeuille. Daarom is impact beleggen nu ook toegankelijk gemaakt voor klanten met het nieuwe ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds.

ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds

Voor het ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds (AWIAF) worden bedrijven geselecteerd, die een meetbare en positieve impact realiseren op ecologisch en sociaal gebied. Voor het bepalen van de categorieën duurzame doelen - waar de bedrijven die deel uit maken van AWIAF aan moeten bijdragen- worden de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties gebruikt. Dat zijn 17 doelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld om in 2030 een duurzame wereld voor iedereen te bereiken.

Voor het fonds wordt belegd in bedrijven die belangrijke maatschappelijke -of milieuproblemen aanpakken, waarbij we tegelijkertijd streven naar gezond financieel rendement van de beleggingen. In het fonds zijn bedrijven opgenomen die aantoonbaar een positieve impact hebben op mens, milieu en maatschappij. De bedrijven hebben allemaal een specifieke duurzaamheidsdoelstelling en zijn na zeer strenge en uitgebreide selectie uiteindelijk in het fonds opgenomen. Het zijn bedrijven die hun positieve impact met data en inzicht in het bedrijf kunnen onderbouwen en die aantoonbaar geen schade toebrengen aan een milieu- of sociale doelstelling.

In het AWIAF worden maximaal 30 van dit soort beursgenoteerde bedrijven opgenomen. Bewust een laag aantal, omdat deze bedrijven relatief schaars zijn en er geen concessies wordt gedaan op impact. De impact strategie wordt zowel als fonds als in discretionair mandaatvorm aangeboden voor institutionele beleggers.

Zelf ontwikkelde toets op impactcriteria

De definities van zowel duurzame belegging als impactbelegging zijn nog niet volledig ingevuld. Ook zullen deze begrippen in de toekomst door wetgeving en/of marktontwikkelingen nader worden aangescherpt. De markt werkt wel aan een objectieve toets en ook de EU-wetgever is ermee bezig, maar zolang die er niet is, blijft misleiding mogelijk. Daarom hebben wij voor onze impactstrategie, die al een paar jaar bestaat, het voortouw genomen met een zelf ontwikkelde objectieve toets op impact. Als leidraad voor de impacttoets wordt gebruik gemaakt van de Impact Investing Market Map van de Principles of Responsible Investing van de Verenigde Naties (UN PRI). We kijken niet alleen naar ESG-ratings, maar bijvoorbeeld ook naar sustainable accounting, governance, de kwaliteit van het management en naar de visie op de lange termijn. Daarnaast vinden wij een serieus verdienmodel belangrijk. Een model dat goed rendement op de lange termijn oplevert. En tegelijkertijd de planeet en de samenleving vooruithelpt.

Artikel 9 kwalificatie

De SFDR is een Europese verordening, die als doel heeft om meer transparantie te bieden over hoe financiële partijen duurzaamheidsrisico's en -kansen opnemen in hun beleggingsbeslissingen en beleggingsproducten. Duurzaamheid is een verbindend en verplicht onderdeel van het beleggingsproces en het beleggingsfonds moet voor het grootste deel uit zgn. duurzame beleggingen te bestaan. Wij hebben dit beleggingsfonds als artikel 9 fonds gekwalificeerd op basis van de eisen van de SFDR.

Duurzame beleggingen zijn beleggingen in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling (E) dan wel de verwezenlijking van een sociale doelstelling (S), zonder dat er ernstige afbreuk wordt gedaan aan andere milieu- of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin belegd wordt praktijken op het gebied van goed bestuur volgen (G).  Impact beleggingen zijn een categorie duurzame beleggingen. Hierbij moet een scherp afgebakende beleggingscategorie worden gekozen.

  • Beleggingsstrategieën

Auteur

Dit is een foto van Nico Rieske.

Nico Rieske

Hoofd Aandelen

Nico is verantwoordelijk voor aandelenbeheer.

Neem contact op